Σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης ενός κοινοτικού έργου έξυπνου ελέγχου πρόσβασης

1. Χρονοδιάγραμμα Έργου Έλεγχου Πρόσβασης Έξυπνης Κοινότητας

Σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών του έργου εγκατάστασης έξυπνου ελέγχου πρόσβασης κοινότητας και σύμφωνα με το έργο και την πραγματική κατάσταση. Ο προγραμματισμός αυτού του έργου ακολουθεί τις αρχές της επιστήμης και της αντικειμενικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το συνολικό σύστημα όσο και τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης του εξοπλισμού. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της κατασκευής και η κατασκευή περιλαμβάνει και τη συνεργασία άλλων μονάδων. Προετοιμάστε την πρόοδο του έργου σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση κατασκευής.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα κατασκευής του κοινοτικού έργου εγκατάστασης έξυπνου ελέγχου πρόσβασης, σύμφωνα με την περίοδο κατασκευής κάθε εργασίας, προσδιορίστε τον αναμενόμενο χρόνο έναρξης και τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης ολόκληρου του έργου και υπολογίστε τον απαιτούμενο χρόνο για κάθε κατασκευή με βάση την αναμενόμενη έναρξη ώρα του έργου. Τελευταίοι χρόνοι έναρξης και λήξης, προσδιορίστε τη θετική και αρνητική χρονική διαφορά μεταξύ κάθε κατασκευής που μπορεί να ξεκινήσει και πρέπει να ξεκινήσει και καθορίστε την κρίσιμη διαδρομή κατασκευής.

Σύμφωνα με την επίσημη έναρξη του έργου συστήματος ελέγχου πρόσβασης έξυπνης κοινότητας, η πρόοδος του έργου πρέπει να παρακολουθείται για να διασφαλιστεί ότι κάθε δραστηριότητα πραγματοποιείται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, επομένως η πραγματική πρόοδος θα πρέπει να κατακτηθεί και να συγκριθεί με το χρονοδιάγραμμα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, μόλις διαπιστωθεί ότι το έργο καθυστερεί, πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα για να διατηρηθεί το έργο εντός του χρονοδιαγράμματος. Εάν ένα έργο είναι πολύ πίσω από το χρονοδιάγραμμα, είναι δύσκολο να διατηρηθεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα και πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για την προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητος ο αποτελεσματικός έλεγχος της προόδου του έργου.

Το χρονοδιάγραμμα για ένα συγκεκριμένο έργο εγκατάστασης κοινοτικού έξυπνου ελέγχου πρόσβασης προσαρμόζεται ανάλογα με την πραγματική κατάσταση.

Planning and controlling the progress of the project for monitoring and installing smart community access control systems

Ορίστε Έξυπνο έλεγχο πρόσβασης κοινότητας

Ειδικά μέτρα για τον έλεγχο της προόδου του έργου:

1) Προσδιορίστε τον αντίκτυπο της πραγματικής ολοκλήρωσης της προόδου στην πρόοδο του έργου.

2) Συμπεριλάβετε αλλαγές του έργου στο χρονοδιάγραμμα.

3) Υπολογίστε το ενημερωμένο χρονοδιάγραμμα.

4) Παρακολούθηση της προόδου του έργου.

2. Η διαδικασία παρακολούθησης της προόδου του έργου εγκατάστασης έξυπνου συστήματος ελέγχου πρόσβασης κοινότητας

1. Η διαδικασία παρακολούθησης της προόδου του έργου

Σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη του έργου, και σύμφωνα με την πραγματική κατασκευαστική κατάσταση του έργου. Το έργο συλλέγει τακτικά δεδομένα για την ολοκλήρωση κάθε έργου κατά την περίοδο κατασκευής και τα συγκρίνει με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Κατά τη διάρκεια του έργου, εάν η υλοποίηση του έργου καθυστερήσει, θα πρέπει να συγκληθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για να προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για να διασφαλιστεί η κανονική πρόοδος του έργου. Ειδικά βήματα στη διαδικασία ελέγχου προόδου του έργου:

Σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης ενός κοινοτικού έργου έξυπνου ελέγχου πρόσβασης

2. Πραγματική λειτουργία του ευφυούς κοινοτικού ελέγχου πρόσβασης, παρακολούθηση εγκατάστασης μηχανικού ελέγχου

Σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη του έργου, και σύμφωνα με την πραγματική κατασκευαστική κατάσταση του έργου. Ορίστε μια σταθερή περίοδο αναφοράς για την παρακολούθηση και την παροχή σχολίων σχετικά με τον τρόπο σύγκρισης της πραγματικής προόδου με το χρονοδιάγραμμα. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα και το χρονικό πλαίσιο του έργου, οι περίοδοι αναφοράς μπορούν να προγραμματιστούν καθημερινά, εβδομαδιαία, διεβδομαδιαία, μηνιαία, διμηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της περιόδου αναφοράς, δεδομένα και πληροφορίες που πρέπει να συλλεχθούν:

1) Πραγματικά δεδομένα εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένων: πραγματικού χρόνου έναρξης ή λήξης έργου, πραγματικό κόστος χρήσης ή επένδυση.

2) Πληροφορίες για το εύρος του έργου, χρονοδιάγραμμα.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης έργου εγκατάστασης ελέγχου πρόσβασης έξυπνης κοινότητας, το έργο πρέπει να δημιουργήσει μια νέα γραμμή βάσης και το εύρος αυτού του σχεδίου και η πρόοδος του έργου που σχετίζεται με αυτό θα αλλάξουν.

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες για την αναφορά του έργου θα πρέπει να συλλέγονται εγκαίρως ως βάση για την ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού του έργου. Ως εκ τούτου, η περίοδος ισχύος των δεδομένων και των πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ταυτόχρονα, τα δεδομένα και οι πληροφορίες για την έκθεση του έργου θα πρέπει να συλλέγονται με διάφορους τρόπους. τα δεδομένα δεν μπορούν να αποκλειστούν λόγω της μονομερότητάς τους. Επομένως, τα δεδομένα και οι πληροφορίες που κοινοποιούνται από το έργο πρέπει να είναι ακριβή, έγκαιρα και περιεκτικά, διαφορετικά το χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός του έργου δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων και πληροφοριών για εκθέσεις έργων:

1) Παρουσιάζει τακτικά την πραγματική πρόοδο του συστήματος και παρέχει αναφορά για την εφαρμογή του συστήματος.

2) Διοργανώνει τακτικά συντονιστικές συναντήσεις ανάπτυξης έργου για να ενημερώνεται για την πρόοδο και την πρόοδο διαφόρων αδύναμων ηλεκτρονικών συστημάτων και να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του έργου.

3) να εκδίδει τακτικά αναφορές προόδου του έργου και ειδοποιήσεις για αλλαγές (εάν συμβαίνουν), καθώς και να παρέχει έγκαιρη ανατροφοδότηση·

4) Διεξάγετε τακτικές επιτόπιες επιθεωρήσεις για να λαμβάνετε έγκαιρα πληροφορίες από πρώτο χέρι.

Ειδικά στο κρίσιμο στάδιο του έργου, θα υπάρχουν πολλές αλλαγές καθημερινά στην πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο, επομένως η μέθοδος και ο χρόνος της αναθεώρησης του έργου θα πρέπει να προσαρμόζονται έγκαιρα ανάλογα με τα διάφορα στάδια του έργου.

3. Αλλαγές και μέτρα στο Σχέδιο εκτέλεσης εγκατάστασης Έλεγχου Πρόσβασης Έξυπνης Κοινότητας

Σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη του έργου, και σύμφωνα με το έργο και την πραγματική κατάσταση κατασκευής. Κατά τη διάρκεια ενός έργου, συναντώνται πολλές μεταβλητές, μερικές από τις οποίες αντιπροσωπεύουν αλλαγές στις ανάγκες των τελικών χρηστών, με αποτέλεσμα να αλλάζει το εύρος των υπηρεσιών του έργου.

Ως εκ τούτου, οι περισσότερες αλλαγές και αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα επηρεάσουν την πρόοδο και την πρόοδο του έργου και ορισμένες αλλαγές και αλλαγές θα προκαλέσουν ακόμη και μεγάλες αλλαγές στο κόστος του έργου και η σύμβαση πρέπει να αναθεωρηθεί ξανά. Οι παραλλαγές και οι αλλαγές κατά την υλοποίηση ενός έργου ανακαίνισης πρέπει να ελέγχονται για να διασφαλίζεται ότι το έργο ολοκληρώνεται έγκαιρα και με την υψηλή ποιότητα που απαιτείται από τη σύμβαση.

Αλλαγές κατά την υλοποίηση του έργου Η διαχείριση των αλλαγών θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες. Τα συγκεκριμένα βήματα είναι τα εξής:

1) Ο συντάκτης της πρότασης για αλλαγή του έργου υποβάλλει έντυπο αίτησης για αλλαγή του περιεχομένου του έργου.

Εάν ο αποστολέας είναι χρήστης, πρέπει να μας σταλεί η φόρμα αιτήματος αλλαγής. εάν προτείνεται από εμάς, η φόρμα αιτήματος αλλαγής πρέπει να σταλεί στον χρήστη.

2) Συζητήστε αιτήματα για αλλαγή του αντικειμένου του έργου.

Ο χρήστης και εμείς συζητάμε τη δυνατότητα αλλαγής του πεδίου εφαρμογής του έργου και τον αντίκτυπο στη συνολική διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, το κόστος και την ποιότητα του έργου.

3) Αποφασίστε να αλλάξετε το περιεχόμενο του έργου.

Σχεδιασμός και έλεγχος της προόδου του έργου παρακολούθησης και εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης κοινότητας

Σχεδιασμός και έλεγχος της προόδου του έργου παρακολούθησης και εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων ελέγχου πρόσβασης κοινότητας

Σχεδιασμός και παρακολούθηση της υλοποίησης ενός έργου κοινοτικού έξυπνου ελέγχου πρόσβασης 1. Χρονοδιάγραμμα Έργου Έλεγχου Έξυπνης Πρόσβασης στην Κοινότητα Σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών της εγκατάστασης έξυπνου κοινοτικού ελέγχου πρόσβασης για...

Πέντε κοινοί τύποι και χρήσεις βιομηχανικών οθονών

Πέντε κοινοί τύποι και χρήσεις βιομηχανικών οθονών

Οι βιομηχανικές οθόνες είναι βιομηχανικός εξοπλισμός που είναι πολύ διαφορετικός από τις συμβατικές οθόνες. Τα υλικά κατασκευής των βιομηχανικών οθονών είναι συνήθως κατασκευασμένα από κράμα αλουμινίου, το οποίο έχει καλά χαρακτηριστικά απαγωγής θερμότητας....

Η διαφορά μεταξύ ενός βιομηχανικού υπολογιστή και ενός PLC

Η διαφορά μεταξύ ενός βιομηχανικού υπολογιστή και ενός PLC

Ο αυτοματισμός είναι ένα από τα κλειδιά για την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους παραγωγής. Οι τεχνολογικές εξελίξεις όπως τα ρελέ, τα PLC και οι βιομηχανικοί υπολογιστές (IPC) οδηγούν τον βιομηχανικό αυτοματισμό, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο τα μηχανήματα...

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιομηχανικών οθονών και εμπορικών οθονών;

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ βιομηχανικών οθονών και εμπορικών οθονών;

Θα πρέπει να είστε εξοικειωμένοι με τις εμπορικές οθόνες, αλλά δεν είστε εξοικειωμένοι με τις βιομηχανικές οθόνες. Στην πραγματικότητα, η κύρια διαφορά μεταξύ βιομηχανικών και εμπορικών οθονών είναι η σταθερότητα και η ασυλία θορύβου, η ευκρίνεια εικόνας, το χρώμα ...

Γιατί είναι σημαντικό το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και πού εφαρμόζεται;

Γιατί είναι σημαντικό το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και πού εφαρμόζεται;

Με τη συνεχή ανάπτυξη του mobile Internet, η έννοια του Διαδικτύου των Πραγμάτων αναφέρεται σταδιακά από το κοινό. Το λεγόμενο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, δηλαδή το Διαδίκτυο όπου είναι συνδεδεμένα τα πάντα, είναι μια επέκταση...

Ποιες είναι οι ταξινομήσεις των συσκευών IoT και ποιες είναι οι προκλήσεις στη μελλοντική τους ανάπτυξη;

Ποιες είναι οι ταξινομήσεις των συσκευών IoT και ποιες είναι οι προκλήσεις στη μελλοντική τους ανάπτυξη;

Οι συσκευές IoT είναι συσκευές που μπορούν να συνδεθούν ασύρματα σε ένα δίκτυο και έχουν δυνατότητες μεταφοράς δεδομένων. Το Διαδίκτυο των πραγμάτων επεκτείνει την παραδοσιακή σύνδεση των συσκευών Διαδικτύου στην επικοινωνία μεταξύ φυσικών συσκευών και...

Διαδικασία κατασκευής συστήματος παρακολούθησης ασφάλειας σπιτιού

Διαδικασία κατασκευής συστήματος παρακολούθησης ασφάλειας σπιτιού

Κατά την εγκατάσταση ενός συστήματος επιτήρησης οικιακής ασφάλειας, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στην ασφάλεια του δικτύου. Δεδομένου ότι το σύστημα επιτήρησης της οικιακής ασφάλειας είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, υπήρχαν πάντα κίνδυνοι για την ασφάλεια, αλλά πολλοί κατασκευαστές...